Reserveringsprocedure en algemene voorwaarden.

Voor het vissen op en vanuit onze boten moeten wij helaas een minimale leeftijd van 18 jr. hanteren, ben je toch jonger dan 18 jr. dan is het wel mogelijk om vanaf onze boot te vissen, mits onder begeleiding van een ouder. Om te reserveren bij ‘Soul of the Lot’ verzoeken wij u ons inschrijvingsformulier in te vullen. Als wij de door u gewenste datum aan u bevestigen is de reservering definitief. Mocht echter de door u gewenste datum niet meer beschikbaar zijn dan nemen wij contact met u op. Op het moment dat wij een definitieve datum met u hebben afgesproken, bent u ons de gehele reissom verschuldigd.Wij sturen u dan per mail een rekening waarvan 50% binnen 7 dagen voldaan moet zijn. De overige 50% dient 70 dagen voor aanvang van uw vakantie bij ons binnen te zijn. Indien de gehele factuur niet 70 dagen voor aanvang van uw vakantie voldaan is, blijft de betalingsverplichting jegens ‘Soul of the Lot’ bestaan en bent u bovenop de reissom tevens de wettelijke rente aan ons verschuldigd. Wij zullen dan genoodzaakt zijn een incassoprocedure opstarten om de reissom alsnog te innen, waarbij u volledig aansprakelijk bent voor alle kosten die daar uit voort vloeien. Tevens vervalt uw recht op de door u geboekte vakantie en kunnen wij andere gegadigden accepteren. Indien u een optie op een datum wenst te nemen, dan houden wij deze 7 dagen voor u vast, daarna vervalt uw recht op uw optie. De reiziger kan zich laten vervangen door een andere persoon mits dit verzoek tijdig aan ons wordt doorgegeven zodat voor deze plaatsvervanger alle formaliteiten in orde gemaakt kunnen worden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

a. De plaatsvervanger moet voldoen aan en akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.
b. Wij zijn niet aansprakelijk voor het onderling verrekenen van de reissom tussen de persoon die oorspronkelijk heeft geboekt en zijn/haar plaatsvervanger.

U dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort eventueel een Europese identiteitskaart.

Onze verantwoordelijkheid
Onze verantwoordelijkheid is om uw vakantie op een zo goed mogelijke manier uit te voeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of slecht uitvoeren van uw vakantie als de tekortkomingen niet aan onze schuld te wijten zijn. Als u tijdens het verblijf in moeilijkheden raakt, zijn wij verplicht om u zoveel mogelijk te helpen. De eventuele kosten zijn voor onze rekening als de tekortkomingen aan onze schuld te wijten zijn.

Als de problemen aan u te wijten zijn, zijn de kosten van de eerder genoemde hulp voor uw rekening. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, die het gevolg is van onjuist handelen van u, de klant. Als wij, tegenover u, aansprakelijk zijn voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Verplichting van de klant.

U bent verplicht om alle aanwijzingen van ons na te leven ter bevordering van een goede uitvoering van uw verblijf bij ‘Soul of the Lot’. Een reiziger die zodanig last of hinder oplevert dat de goede uitvoering van de reis in gevaar komt, kan door een medewerker van Soul of the Lot van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle kosten die hier een gevolg van zijn komen voor rekening van de reiziger. Als de reiziger geen verwijt ter zake de uitsluiting treft, kan de volledige reissom of een gedeelte ervan worden terugbetaald.
U bent verplicht om zo spoedig mogelijk telefonisch elke nalatigheid bij ‘Soul of the Lot’ te melden. U bent verplicht om zich te houden aan de huisregels met betrekking tot het gebruik van de materialen die u ter beschikking worden gesteld bij aanvang van uw vakantie. De aansprakelijkheid van ‘Soul of the Lot’ is gelimiteerd tot het boekingsbedrag zoals vermeld op het boekingsformulier.


Force Majeure

‘Soul of the Lot’ kan niet aansprakelijk worden gesteld door overmacht (Force Majeure) zoals natuurrampen, terreuraanslagen, etc.

Verzekeringen
‘Soul of the Lot’ raad haar klanten ten zeerste aan om een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten bij hun eigen verzekeringmaatschappij.

Annuleringen

Als u door omstandigheden de reis zal moeten annuleren dan zullen wij de volgende kosten in rekening brengen:
Annulering t/m 71 dagen voor de dag van vertrek: de aanbetaling, m.a.w. 50% van de totale reissom.
Annulering < 70 dagen: 100% van de totale reissom. Bij aankomst bent u verplicht een borg te betalen van € 150,00 dit bedrag zal na controle bij vertrek retour worden gegeven. Boten, tenten en andere gehuurde materialen zullen op de dag van aanvang vanaf 15.00 uur schoongemaakt klaar liggen en ze dienen de laatste dag voor 10.00 uur schoongemaakt en in dezelfde staat weer ingeleverd te worden.

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd, of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is. Op onze foto’s berust auteursrecht. Voorts mag niets uit deze gepubliceerde informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van ‘Soul of the Lot’. Voor het overnemen van gedeelte(n) van deze informatie voor welk doel dan ook dient men zich tot ‘Soul of the Lot’ te wenden.